งานจบการศึกษาของ นศ.วิทยาลัยพยาบาลพระปกเกล้า

จันทบุรี 10 มีนาคม 2554 ณ ศาลาเฉลิมพระเกียรติฯ เทศบาลเมืองจันทบุรี

  • บริการจัดงาน
  • ออกแบบเวที / ไฟ
  • ออกแบบตกแต่งสถานที่
  • วงจรปิด
  • พิธีกร / การแสดง
  • ถ่ายภาพ